Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання спортивних послуг

м. Львів

Фізична особа-підприємець Романишин Юлія Ігорівна (надалі – «Виконавець»), керуючись ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує укласти необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Замовник») Договір про надання спортивних послуг (надалі – «Договір») на умовах:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовникові спортивні послуги (далі за текстом – «Послуги») у фітнес-клубі «FitMe» (далі за текстом – Клуб), а Замовник зобов’язується сплатити ці Послуги та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ
  • За цим Договором Виконавець надає Послуги в Клубі згідно категорії та типу обраного Замовником Абонемента (далі за текстом – «Абонемент»). Категорія Абонемента визначає доступ Замовника на конкретні  Послуги Клубу, що надаються Замовнику.
  • Порядок та початок надання Послуг визначаються Клубними Правилами (далі за текстом – «Правила»), наведеними у Додатку №1 до цього Договору.
  • Виконавець надає Замовникові Абонемент. Після закінчення строку дії Абонемента вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.
  • Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Абонемента та Правил (Додаток №1).
 • Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Замовнику або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.
 • Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Абонементів (Додаток №1 до цього Договору) затверджуються Виконавцем. Факт підписання цього Договору Замовником означає також, що Замовник ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.
 • Виконавець надає Замовникові Послуги за переліком, який відповідає Абонементу Замовника. Обсяг і види Послуг наведено у Правилах, зокрема, але не виключно у п. 1.7 Правил.
 • Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та після активації придбаного Абонемента Замовник відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 5.1 ст. 5 цього Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.
 • Сторони домовились і погодились, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

   3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Замовник має право:
  • отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Абонемента, обраного Замовником за цим Договором;
  • замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до Правил (додаткові послуги підлягають додатковій оплаті);
  • змінити категорію/тип належного йому Абонемента на вищий, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;
  • вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
  • отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
  • на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
  • під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які є виключно співробітниками клубу;
  • за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Замовник зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з прейскурантом цін, встановленим на дату здійснення такої доплати.
 • Замовник зобов’язується:
  • пред’явити Виконавцю документ, який засвідчує особу для ідентифікації;
  • завчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають категорії та типу Абонемента, обраного Замовником;
  • завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових послуг, обраних Замовником;
  • не передавати Абонемент іншим особам для її використання в Клубі (кожен Абонемент є «іменним»);
  • відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Додатку №1 цього Договору та у відповідності до категорії та типу Абонемента, що належить Замовнику;
  • охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
  • у випадку пошкодження чи знищення обладнання, додаткового інвентарю чи іншого майна Виконавця відшкодувати повну вартість такого майна;
  • самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
  • дотримуватись усіх умов цього Договору, Додатків до нього та Клубних правил.
 • Виконавець має право:
  • вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;
  • вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору та Правил (Додаток №1);
  • зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази – видалити Замовника з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше рази) порушенні Правил Замовником – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі іменний абонемент Замовника вилучається;
  • не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
  • вимагати від Замовника, у випадку знищення чи пошкодження обладнання, додаткового інвентарю чи іншого майна Виконавця, відшкодування повної вартості пошкодженого чи знищеного майна;
  • вимагати відшкодування Замовником нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь конкретного клубу або на користь конкретних співробітників Клубу (в залежності від випадку) окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;
  • за існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг або переносити надання Послуг, або на час дії таких обставин зупинити дію картки Замовника до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії картки Замовника подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;
  • в односторонньому порядку, в будь-який час та на свій розсуд, вносити зміни та доповнення до цього Договору, Клубних правил, Прейскуранту цін, тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту у Клубі та/або на веб-сайті https://fitness-club.lviv.ua/. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до вищезазначених документів спричиняє внесення таких змін до документів які він погодив під час Приєднання до Договору;
  • здійснювати відео та аудіо-фіксацію у приміщенні Клубу, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу (Замовників), без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Виконавець має право використовувати відео та аудіо-записи як доказ у будь-яких спірних питаннях з Замовником чи третіми особами;
  • інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
 • Виконавець зобов’язується:
  • на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Абонемент встановленого зразка за категорією та типом, обраними Замовником у відповідності до цього Договору;
  • надавати Замовнику сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Абонемента останнього;
  • забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та цих Правил, якість яких визначається Виконавцем;
  • підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;
  • подовжити строк дії Клубної картки Замовника у випадках, передбачених Договором та цими Правилами.

   4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Замовник заявляє, що не має медичних протипоказань для отримання спортивних послуг в Приміщенні Клубу і самостійно несе повну відповідальність за стан свого здоров’я.
 • Замовник, у випадку пошкодження чи знищення обладнання, додаткового інвентарю чи іншого майна Виконавця зобов’язується відшкодувати їх повну вартість. Вартість відшкодування обладнання, додаткового інвентарю чи іншого майна є повною вартістю нового такого майна тої ж марки та моделі за ціною виробника чи офіційного дистриб’ютора в Україні.
 • Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих і цінних речей, залишених Замовником у роздягальнях, в шафах, камерах зберігання, а також на усій території Приміщення Клубу.
 • Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я.
 • Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.
 • Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 • За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
 • Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

   5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Вартість Послуг за цим Договором встановлюється на підставі затвердженого прейскуранту, що відповідає категорії та типу обраної Замовником картки.
 • Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України у термін, зазначений у рахунку на сплату.
 • Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п. 5.1 ст. 5 цього Договору, поверненню не підлягають.

   6. ФОРС-МАЖОР

 • Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
 • На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Клуб, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

   7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ

 • Цей Договір набуває чинності з моменту активації Абонемента, та діє до останнього дня строку дії Абонемента.
 • Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього окрім випадків, визначених у п. 3.3.3 ст. 3 цього Договору. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 3.3.3 ст. 3 цього Договору, вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

   8. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

 • Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) укладають цей Договір за наявності письмової згоди батьків.
 • Неповнолітні особи відповідають за завдану Замовникові шкоду на загальних підставах, визначених цивільним законодавством та цим Договором.
 • Клуб не є закладом, що зобов’язаний здійснювати нагляд за неповнолітньою особою, яка є Замовником за цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров’ю неповнолітнього Замовника, якщо це сталось не з вини Виконавця.

   9. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ В ІНТЕРЕСАХ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ

 • Батьки (усиновлювачі), опікуни можуть укласти цей Договір в інтересах своїх малолітніх дітей (до 14 років).
 • Батьки (усиновлювачі), опікуни відповідають за завдану їхніми малолітніми дітьми шкоду Замовникові на загальних підставах, визначених цивільним законодавством та цим Договором.
 • Батьки (усиновлювачі), опікуни зобов’язані здійснювати нагляд за малолітньою дитиною під час відвідування Клубу (Батьки (усиновлювачі), опікуни обов’язково мають мати діючий абонемент на себе, під час укладення Договору в інтересах малолітньої дитини) та нести особисту відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю малолітньої дитини.

   10. ІНШІ УМОВИ

 • Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свій Абонемент або використовує його не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Абонемента не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

 

Додаток №1 до Публічного Договору про надання спортивних послуг

КЛУБНІ ПРАВИЛА

 1. Загальні правила
  • Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки:

– у будні дні – з 8:00 до 22:00,

– у субота – з 9:00 до 16:00

– у неділю – з 10:00 до 15:00.

 • Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної картки.
 • Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у Клубі та/або на на веб-сайті https://fitness-club.lviv.ua/
 • Внутрішній Прейскурант цін в Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації у Клубі та /або на веб-сайті https://fitness-club.lviv.ua/
 • Клубна картка пред’являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку картку до з’ясування усіх обставин.
 • Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватися чистоти, порядку, правил гігієни, санітарії та пожежної безпеки.
 • Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику забороняється вчинення таких дій:
  • перебування Замовника та (або) осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
  • проводити тренування інших відвідувачів Клубу;
  • вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
  • непристойна поведінка та жести;
  • прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
  • грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
  • нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
  • використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.
  • розпивати спиртні напої та палити;
  • після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце;
  • здійснювати пошкодження чи знищення майна Клубу.
 • Порядок проведення персональних тренувань з інструктором:
  • відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прейскурантом. Для їх отримання Замовнику необхідно узгодити графік занять з адміністратором та сплатити  вартість таких тренувань.
  • відвідувачі мають право скасувати чи перенести персональне тренування не пізніше ніж за 3 години до його початку. У випадку несвоєчасного повідомлення, грошова сума за персональне тренування не повертається, а тренування буде вважатися таким що було здійсненим та виконаним в повному обсязі;
  • скасування персонального тренування після початку заняття можливе лише у випадку погіршення самопочуття відвідувача протягом 10 хвилин після початку тренування. У цьому випадку персональне тренування зберігається для відвідувача. У випадку відміни персонального тренування по іншій причині чи після 10 хвилин після початку заняття, дана послуга вважатиметься здійсненою у повному обсязі.
 • Після закінчення занять Замовник зобов’язаний звільнити шафу у роздягальні.
 • У разі виносу за територію Клубу ключа з нумерованим брелком від шафи для переодягання, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження будь-якого іншого інвентарю, Замовник погоджується сплатити суму відшкодування вартості втраченого або пошкодженого інвентарю Клубу, у відповідності до тарифів встановлених у прейскуранті цін на інші додаткові послуги Клубу.
 • Ані Виконавець, ані персонал Клубу не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає.
 • Вхід на територію для тренувань можливий лише в спортивному змінному одязі та взутті. 
 • Обов’язково мати при собі особистий рушник для занять у тренажерному та фітнес-залах.
 • Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше не закріплене обладнання та спорядження.
 • Клубна картка, обрана Замовником для відвідування функціонуючого Клубу, може бути активована в будь-який день, але не пізніше ніж на 30-й день з дати підписання цього Договору. У випадку якщо Клубна картка не буде активована Замовником у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на 31-й день з дати підписання Договору.
 • Місячні абонементи дійсні 30 календарних днів та не заморожуються і не продовжуються! Заморозка можлива для 3-ох місячного абонементу на 7 днів, для піврічного – 14 днів, для річного – 30 днів.
 • Пакет послуг «10 персональних тренувань» дійсний 45 днів, з моменту активації.
 • Обов’язковий попередній запис на Групові заняття! Заняттязгідно розкладу проводяться за мінімальною кількістю від 2 осіб.
 • Під час укладання Договору та підписання додатків до нього, Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал паспорту. Обов’язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Замовника, яка надається Замовником або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Замовника перешкоджає проведенню його ідентифікації і як наслідок, позбавляє можливості Замовника відвідувати Клуб.
 • Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Замовника про всі зміни, які відбуваються в діяльності Клубу.
 • Малолітнім, віком до 14 років забороняється знаходитись в приміщенні тренажерного залу без Замовника, що уклав Договір в інтересах своєї малолітньої дитини.
 • Замовник заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо), та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Замовником на території Клубу; в) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують; г) Замовник свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.
 • Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.